Home

Core vocabulary lists for mandarin gcse

Core vocabulary lists for mandarin gcse

 

 

Core vocabulary lists for mandarin gcse

The listening and Reading assessments for Foundation Tier are based on the General vocabulary List and the Foundation Vocabulary List. At Higher Tier the assessments are based on the General Vocabulary List, the Foundation Vocabulary List and the Higher Vocabulary List. In addition, you should also expect to encounter some unfamiliar vocabulary and may be tested on it.
GENERAL VOCABULARY LIST – You will be expected to use and understand the following vocabulary. It is not restricted to specific settings and can occur in any of the topic areas.


1-Measure word

Chinese

English

 

 

 

Pinyin

General measure word

 

 

 

For members of family

 

 

 

kǒu

For books

 

 

 

běn

For flat things

 

 

 

zhāng

For animals and birds

 

 

 

zhī

For clothes

 

 

 

jiàn

For cups

 

 

 

bēi

For bowls

 

 

 

wǎn

For bottles

 

 

 

píng

For pairs of

 

 

 

shuāng

For long things

 

 

 

tiáo

2-verbs

Chinese

English

 

 

 

Pinyin

To be

 

 

 

shì 

To have

 

 

 

 yǒu 

To ask

 

 

 

wèn

To eat

 

 

 

chī

To drink

 

 

 

知道

To know (a fact)

 

 

 

zhī dào

认识

To know (a person)

 

 

 

rèn shi

To call/to be named

 

 

 

jiào 

To learn/to study

 

 

 

xué

懂/明白

To understand

 

 

 

dǒng /míngbai

To say/to speak

 

 

 

shuō

To want

 

 

 

yào

To want to/to think

 

 

 

xiǎng

觉得

To feel/to think (opinion)

 

 

 

juéde

To write

 

 

 

 xiě

To paint/draw

 

 

 

huà

To live

 

 

 

zhù

To sit/to travel by

 

 

 

zuò 

To play

 

 

 

wán 

睡觉

To sleep

 

 

 

shuì jiào

To use

 

 

 

yòng

希望

To hope

 

 

 

xī wàng

To come

 

 

 

lái 

To go

 

 

 

To return

 

 

 

huí

To buy

 

 

 

mǎi

To sell

 

 

 

mài

To change

 

 

 

huàn 

To try

 

 

 

shì

 To send (an email)

 

 

 

To send (a letter)

 

 

 

jì 

To forget

 

 

 

wàng

记得

To remember

 

 

 

jì dei

To wash

 

 

 

 xǐ

To look for/find

 

 

 

zhǎo

参观

To visit

 

 

 

cān guān 

参加

To take part in

 

 

 

cān jiā 

穿

To wear (clothes)

 

 

 

chuān

To wear (accessories)

 

 

 

dài

3-adjectives

Chinese

English

 

 

 

Pinyin

Good

 

 

 

hǎo

Bad

 

 

 

huài

Fast

 

 

 

kuài

Slow

 

 

 

màn

漂亮

Beautiful

 

 

 

piàoliang

难看

Ugly

 

 

 

nán kàn

有意思

Interesting

 

 

 

yǒu yì si 

没意思

Boring

 

 

 

méi yì si

干净

Clean

 

 

 

gān jìng

Dirty

 

 

 

zāng

Busy

 

 

 

máng

Tired, tiring

 

 

 

lèi

饿

Hungry

 

 

 

è 

Thirsty

 

 

 

高兴

Happy

 

 

 

gāoxìng 

好吃

Delicious

 

 

 

hǎochī

Strong

 

 

 

qiáng

Weak

 

 

 

ruò 

旧/老

Old

 

 

 

jiù /lǎo

New

 

 

 

xīn

Expensive

 

 

 

guì 

便宜

cheap

 

 

 

pián yi

 

4-Comparison

Chinese

English

 

 

Pinyin

一样

The same

 

 

yí yàng 

跟/和…一样

…is the same as…

 

 

gēn /hé …yí yàng

跟/和…不一样

…is not the same as…

 

 

gēn /hé …bù yíyàng 

没有…那么好

…is not as good as…

 

 

méiyǒu …nàme hǎo 

To compare

 

 

bǐ …

…比…好

…is better than…

 

 

bǐ …hǎo

比较好

quite good

 

 

bǐ jiào hǎo 

最好

Best

 

 

zuì hǎo

最坏/最差

Worst

 

 

zuì huài/zuì  chà

更好

Even better

 

 

gèng hǎo

5-Conjunctions and Connectives

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

除了…以外…

Apart from…and also…

 

 

chúle …yǐwài …

 

虽然…但是…

Although…(but)…

 

 

suīrán …dànshì …

 

要是/如果…就…

If…, then…

 

 

yàoshi /rúguǒ …jiù …

 

又…又…

Both…and…

 

 

yòu …yòu …

 

越…越…

More and more

 

 

yuè …yuè …

 

的时候

When

 

 

de shíhou

 

因为…所以…

Because…therefore…

 

 

yīnwèi …suǒyǐ …

 

可是/但是

But

 

 

kěshì /dànshì

 

不过

However

 

 

búguò

 

而且

Moreover

 

 

érqiě 

 

…或者…

Or…(statement)

 

 

…huòzhě …

 

…还是…

Or…(question)

 

 

…hái shì …

 

因此

Because of this

 

 

yīncǐ 

 

一边…一边…

While…,(the same time)…

 

 

yībiān …yībiān …

 

…一…就…

…as soon as…then…

 

 

…yī…jiù …

 

第一

Firstly

 

 

dì yī

 

第二

Secondly

 

 

dì èr

 

第三

Thirdly

 

 

dì sān

 

yet

 

 

què

 

 

6-Negatives

Chinese

English

 

 

 

Pinyin

 

Not

 

 

 

 

没有

has not

 

 

 

méiyǒu

 

不…了

No longer

 

 

 

bù …le

 

 

7-Money

Chinese

English

 

 

Pinyin

现金

Cash

 

 

xiànjīn

Kuai(spoken)

 

 

kuài 

Yuan(written)

 

 

yuán

Mao(spoken)

 

 

máo

Jiao(written)

 

 

jiǎo

零用钱

Pocket money

 

 

líng yòng qián 

换钱

To change money

 

 

huàn qián

 

8-Asking questions

Chinese

English

 

 

Pinyin

什么时候

When?

 

 

shénme  shíhòu 

为什么

Why?

 

 

wèi shénme

怎么样

What sort/type of…?

 

 

zěnme yàng

什么

What?

 

 

shénme 

Which?

 

 

nǎ 

Who?

 

 

shéi

哪儿

Where?

 

 

nǎr

多长

How long?(length)

 

 

duōcháng

多久/多长时间

How long?(time)

 

 

duōjiǔ /duō cháng shíjiān

几岁

How old?(children)

 

 

jǐ suì

多大

How old?(adult)

 

 

duō dà

几点

What time?

 

 

jǐdiǎn

多少/几

How much/many?

 

 

duōshǎo /jǐ

怎么

How?

 

 

zěnme 

从哪儿

Where from?

 

 

cóng nǎr 

去哪儿

Where to?

 

 

 qù nǎr

和/跟谁一起

Who with?

 

 

hé /gēn shéi yīqǐ

星期几

What day of the week?

 

 

xīngqī jǐ

几月几日

What month and what day?

 

 

jǐ yuè jǐrì

哪年

What year?

 

 

nǎ nián

 

9-Greeting and exclamations

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

你好

Hello

 

 

nǐhǎo

 

早上好

Good morning

 

 

zǎoshang  hǎo

 

晚上好

Good evening

 

 

wǎnshàng hǎo 

 

你好吗?

How are you

 

 

nǐhǎo ma ?

 

你属什么?

What year were you born?

 

 

nǐ shǔ shénme ? 

 

您贵姓?

What is your name?(polite)

 

 

 nín guìxìng ?

 

你叫什么?

What is your name?

 

 

nǐ jiào shénme ? 

 

谢谢

Thank you

 

 

xièxie 

 

对不起/没关系

Sorry/It’s all right.

 

 

duìbuqǐ /méiguānxi

 

新年快乐

Happy new year

 

 

xīnnián kuàilè 

 

欢迎

Welcome (to a place)

 

 

huānyíng

 

祝好

Best wishes

 

 

zhù Hǎo 

 

再见

Bye

 

 

zàijiàn 

 

干杯

Cheers

 

 

gānbēi 

 

太好了!

That’s great!

 

 

tài hǎole!

 

真糟糕!

That’s awful!

 

 

zhēn zāogāo !

 

 

10-Opinions

Chinese

English

 

 

Pinyin

喜欢

To like

 

 

xǐhuan 

觉得/以为/想

To think/to feel

 

 

juéde /yǐwéi /xiǎng 

非常好

Excellent

 

 

fēicháng hǎo 

舒服

Comfortable

 

 

shūfu

一定

Definitely/certainly

 

 

yīdìng

胡说

Nonsense, rubbish

 

 

húshuō

同意

To agree

 

 

tóngyì 

反对

(to be) against/opposed to something

 

 

fǎnduì

比较喜欢

To prefer

 

 

bǐjiào xǐhuan 

对…有兴趣

To be interested in

 

 

duì …yǒu xìngqù 

不对

That’s (not) right/correct

 

 

bú duì 

高兴/快乐

Happy, glad, pleased

 

 

gāoxìng /kuàilè 

相信

To believe

 

 

xiāngxìn

To hate

 

 

hèn 

有用

Useful

 

 

yǒuyòng 

没有用

Useless

 

 

méiyǒu yòng

安全

Safe

 

 

ānquán 

重要

Important

 

 

zhòngyào

希望

To wish

 

 

xīwàng

 

11-Expressions of time

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

season

 

季节

Season

 

 

jìjié

 

春天

Spring

 

 

chūntiān

 

夏天

Summer

 

 

xiàtiān 

 

秋天

Autumn

 

 

qiūtiān

 

冬天

Winter

 

 

dōngtiān

 

Months of the year

 

Year

 

 

nián

 

Month

 

 

yuè

 

号/日

Day

 

 

hào /rì

 

The clock

 

O’clock

 

 

diǎn

 

小时

Hour

 

 

xiǎoshí 

 

分钟

Minute

 

 

fēnzhōng

 

Half

 

 

bàn

 

Quarter

 

 

kè 

 

Slow

 

 

màn

 

Fast

 

 

kuài

 

Late

 

 

wǎn 

 

Early

 

 

zǎo

 

几点了

What time is it?

 

 

jǐ diǎn le 

 

Other expressions of time

 

星期一

Monday

 

 

xīngqī yī

 

星期二

Tuesday

 

 

xīngqī èr 

 

星期三

Wednesday

 

 

xīngqī sān

 

星期四

Thursday

 

 

xīngqī sì

 

星期五

Friday

 

 

xīngqī wǔ

 

星期六

Saturday

 

 

 xīngqī liù 

 

星期日/星期天

Sunday

 

 

xīngqī rì /xīngqī tiān

 

早上

Early morning

 

 

zǎoshang

 

上午

Morning

 

 

shàngwǔ

 

中午

Noon

 

 

zhōngwǔ 

 

下午

Afternoon

 

 

xiàwǔ

 

晚上

Evening

 

 

wǎnshang

 

每天早上

Every morning

 

 

měi tiān zǎoshang

 

每天晚上

Every evening

 

 

měi tiān wǎnshang

 

每天

Every day

 

 

měi tiān

 

每个月

Every month

 

 

měigè yuè

 

每年

Every year

 

 

měinián

 

今天

Today

 

 

jīntiān 

 

明天

Tomorrow

 

 

míngtiān 

 

昨天

Yesterday

 

 

zuótiān

 

前天

The day before yesterday

 

 

qiántiān 

 

后天

The day after tomorrow

 

 

hòutiān 

 

常常/经常

Often

 

 

chángcháng /jīngcháng

 

Fast

 

 

kuài

 

最近

Recently

 

 

zuìjìn

 

周末

Weekend

 

 

zhōumò

 

到底

Finally

 

 

dàodǐ

 

马上

Immediately

 

 

mǎshàng

 

总是

Always

 

 

zǒngshì 

 

现在

Now

 

 

xiànzài 

 

有时候

Sometimes

 

 

yǒu shíhou 

 

已经

Already

 

 

yǐjīng

 

很少

Rarely/ seldom

 

 

hěn shǎo

 

 

12-Location and distance

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

这儿

Here

 

 

zhèr 

 

那儿

There

 

 

nàr

 

Close

 

 

jìn 

 

Far

 

 

yuǎn 

 

On top of

 

 

shàng

 

Below

 

 

xià

 

Towards

 

 

wǎng

 

对面

Opposite

 

 

duìmiàn

 

Behind

 

 

hòu 

 

In front

 

 

qián 

 

Inside

 

 

 

Outside

 

 

wài

 

中间

In the middle of/between

 

 

zhōngjiàn

 

旁边

Next to

 

 

pángbiān

 

Away from

 

 

 

Left

 

 

zuǒ 

 

Right

 

 

yòu

 

附近

Near by

 

 

fùjìn 

 

In, on, at

 

 

zài

 

 

13-Weights and measures

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

½ kilo

 

 

jīn

 

公斤

Kilo

 

 

gōngjīn 

 

公里

Kilometre

 

 

gōnglǐ 

 

Metre

 

 

 

公分

Centimetre

 

 

gōngfēn

 

Litre

 

 

shēng

 

Many, a lot, lots

 

 

duō

 

Few

 

 

shǎo 

 

Narrow

 

 

zhǎi 

 

Thin

 

 

shòu 

 

Tall/high

 

 

gāo 

 

Short

 

 

ǎi

 

一点

A little

 

 

yī diǎn

 

一些

Some, a few

 

 

yī xiē

 

差不多

About, roughly

 

 

chàbuduō 

 

Bottle

 

 

píng

 

cup

 

 

bēi

 

 

14-Access

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

To close

 

 

guān

 

To open

 

 

kāi

 

入口

Entrance (building)

 

 

rùkǒu 

 

出口

Exit (building)

 

 

chūkǒu

 

有人

Occupied, engaged

 

 

yǒu rén

 

门票

Entrance ticket

 

 

ménpiào 

 

免费

free

 

 

miǎnfèi

 

 

FOUNDATION TIER – You will be expected to use and understand the following vocabulary if you are taking the Listening and Reading exams at this level as well as the vocabulary off the General Vocabulary List.
Theme based vocabulary (Foundation Tier)
Theme1 Identity and culture
1 - Topic1: Me, my family and friends

 

Chinese

English

 

 

Pinyin

Family

 

 

jiā

爸爸

Dad

 

 

bàba

父亲

Father

 

 

fùqīn

妈妈

Mum

 

 

māma

母亲

Mother

 

 

mǔqīn 

哥哥

Older brother

 

 

gēge

弟弟

Younger brother

 

 

dìdi

姐姐

Older sister

 

 

jiějie 

妹妹

Younger sister

 

 

mèimei

儿子

Son

 

 

érzi 

女儿

Daughter

 

 

nǚér

奶奶

Grandmother

 

 

nǎinai 

爷爷

Grandfather

 

 

yéye

孙子

Grandson

 

 

sūnzi

孙女

Granddaughter

 

 

sūn nǚ

阿姨

Aunty

 

 

āyí

叔叔

Uncle

 

 

shūshu 

结婚

Married

 

 

jiéhūn

年纪

Age

 

 

nián jì

Years old

 

 

suì 

Fat

 

 

pàng

Thin

 

 

shòu

聪明

Clever

 

 

 cōng ming 

友好

Friendly

 

 

yǒuhǎo 

安静

Quiet

 

 

ānjìng

亲切

Kind

 

 

qīnqiè

美丽

Pretty

 

 

měilì

幽默

Humorous

 

 

yōumò 

有名

Famous

 

 

yǒumíng 

护照

Passport

 

 

hùzhào

参观

To visit

 

 

cānguān

笔友

Penfriend

 

 

bǐyǒu

孩子

Child

 

 

háizi

朋友

Friend

 

 

péngyou

男孩

Boy

 

 

nánhái 

女孩

Girl

 

 

nǚhái

宠物

Pet

 

 

chǒngwù

Cat

 

 

māo

Dog

 

 

gǒu 

Horse

 

 

兔子

Rabbit

 

 

tùzi 

Bird

 

 

niǎo

I, me

 

 

You

 

 

He, him

 

 

She, her

 

 

It

 

 

我们

We, us

 

 

wǒmen

你们

You (plural)

 

 

nǐmen 

他们

They

 

 

tāmen 

我的

My, mine

 

 

wǒ de 

你的

Your

 

 

nǐ de

他的

His

 

 

tā de

她的

Her, hers

 

 

tā de

它的

Its

 

 

tā de

我们的

Our, ours

 

 

wǒmen de

你们的

Your, yours

 

 

nǐmen de

他们的

Their, theirs

 

 

tāmen de

头发

Hair

 

 

tóufa 

眼睛

Eyes

 

 

yǎnjīng 

Mouth

 

 

zuǐ

耳朵

Ear

 

 

ěrduo

Hand

 

 

shǒu

Foot

 

 

jiǎo 

客人

Guest

 

 

kèren

生日

Birthday

 

 

shēngrì 

电话号码

Telephone number

 

 

diànhuà hàomǎ

地址

address

 

 

dìzhǐ

我很喜欢

I like… (very much)

 

 

wǒ hěn xǐhuan

我很讨厌

I can’t stand…/I don’t like

 

 

wǒ hěn tǎoyàn

 

 

2 - Topic2: Technology in everyday life

 

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

网站

Website

 

 

wǎngzhàn 

 

电脑

Computer

 

 

diànnǎo

 

网页

Web page

 

 

wǎngyè

 

上网

To go online

 

 

shàngwǎng 

 

电子邮件

Email

 

 

diànzǐyóujiàn

 

手机

Mobile phone

 

 

shǒujī

 

打电话

To make a phone call

 

 

dǎ diànhuà

 

To use

 

 

yòng 

 

打字

To type

 

 

dǎzì 

 

聊天

To chat

 

 

liáotiān 

 

网民

People using the internet

 

 

wǎngmín

 

网友

Internet friend

 

 

wǎngyǒu

 

To receive

 

 

shōu

 

To send

 

 

 

计算器

Calculator

 

 

jìsuànqì 

 

社交网站

Social media

 

 

shèjiāo wǎngzhàn

 

社交媒体

Social media

 

 

shèjiāo méitǐ

 

 

3 -Topic3: Free time activities

 

Chinese

English

 

 

Pinyin

踢足球

To play football

 

 

tī zúqiú

打羽毛球

To play badminton

 

 

dǎ yǔmáoqiú

玩滑板

To skateboard

 

 

wán huábǎn

打太极拳

To practice taiqi

 

 

dǎ tàijíquán

跑步

To run

 

 

pǎobù

爬山

To climb

 

 

páshān

钓鱼

To go fishing

 

 

diàoyú

游泳

To swim

 

 

yóuyǒng

弹吉他

To play the guitar

 

 

tàn jíta 

看小说

To read a novel

 

 

kàn xiǎoshuō

遛狗

To walk a dog

 

 

liù gǒu

看电视

To watch TV

 

 

kàn diànshì 

听音乐

To listen to music

 

 

tīng yīnyuè 

交朋友

To make friends

 

 

jiāo péngyou

看电影

To watch a film

 

 

kàn diànyǐng

看京剧

To watch Beijing opera

 

 

kàn jīngjù

去电影院

To go to cinema

 

 

qù diànyǐngyuàn

唱歌

To sing

 

 

chàng gē

跳舞

To dance

 

 

tiàowǔ 

To invite

 

 

qǐng

流行歌曲

Pop song

 

 

liúxíng gēqǔ

电视节目

TV programme

 

 

diànshì jiémù 

电视剧

TV soap

 

 

diànshìjù

动画片

Cartoon

 

 

dòng huà piàn

新闻

News

 

 

xīnwén

购物中心

Shopping centre

 

 

gòuwùzhōngxīn 

赛马

Horse racing

 

 

sàimǎ 

名人

Celebrity

 

 

míngrén

花钱

To spend money

 

 

huā qián

照相/拍照

To take a photo

 

 

zhàoxiàng /pāizhào 

照片

Photograph

 

 

zhàopiàn

网吧

Internet café

 

 

Wǎngbā

有空

To have free time

 

 

yǒukòng

比赛

competition

 

 

bǐsài

队员

Team member

 

 

duìyuán 

参加

To participate

 

 

cānjiā

买票

To buy a ticket

 

 

mǎi piào

杂志

Magazine

 

 

zázhì

报纸

Newspaper

 

 

bàozhǐ

Book

 

 

shū 

爱好

Hobby

 

 

àihào

Tea

 

 

chá

咖啡

coffee

 

 

kāfēi 

牛奶

Milk

 

 

niúnǎi 

Water

 

 

shuǐ

汽水

Fizzy drink

 

 

qì shuǐ

果汁

Fruit juice

 

 

guǒzhī

Alcohol

 

 

jiǔ

Soup

 

 

tāng

米饭

Rice

 

 

mǐfàn 

面条

Noodles

 

 

miàntiáo

面包

Bread

 

 

miànbāo

牛肉

Beef

 

 

niúròu

猪肉

Pork

 

 

zhūròu

鸡肉

Chicken

 

 

jīròu

Fish

 

 

海鲜

seafood

 

 

hǎixiān

饺子

Dumpling

 

 

jiǎozi

鸡蛋

Egg

 

 

jīdàn

Meat

 

 

ròu

鸭肉

Duck meat

 

 

yāròu

To roast

 

 

kǎo

蔬菜/青菜

Vegetable

 

 

shūcài /qīngcài

蛋糕

Cake

 

 

dàngāo

水果

Fruit

 

 

shuǐguǒ 

早饭

Breakfast

 

 

zǎofàn

午饭

Lunch

 

 

wǔfàn 

晚饭

Dinner

 

 

wǎnfàn

点心

Dim sum

 

 

diǎnxīn

菜单

Menu

 

 

càidān

饭馆

Restaurant

 

 

fàn guǎn

咖啡厅

Café

 

 

kā fēi tīng

To order food

 

 

diǎn 

做饭

To cook food

 

 

zuò fàn

筷子

chopsticks

 

 

kuài zi

 

4 - Topic4: Customs and festivals in Chinese-speaking countries/communities

 

Chinese

English

 

 

Pinyin

春节/中国新年

Spring festival /Chinese New Year

 

 

chūn jié / zhōngguó xīnnián

饺子

Dumpling

 

 

jiǎozi

红包

Red packet/lucky money

 

 

hóngbāo 

舞狮

Lion dancing

 

 

wǔshī

舞龙

Dragon dancing

 

 

wǔ lóng

中秋节

Mid-autumn festival

 

 

zhōngqiūjié

月饼

Mooncake

 

 

yuèbǐng

圣诞节

Christmas

 

 

shèngdàn jié

To receive

 

 

shōu

感谢

thankful, gratitude, to thank

 

 

gǎnxiè

To invite

 

 

qǐng 

邀请

To invite

 

 

yāoqǐng

送礼物

To give gifts

 

 

sòng lǐwù

节日

Festival

 

 

jiérì 

客人

Guest

 

 

kè rén 

礼物

Gift

 

 

lǐwù

 

Theme2 Local, national, international and global areas of interest
5 - Topic1: Home, town, neighbourhood and region

 

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

饭厅

Dining room

 

 

fàntīng

 

客厅

Living room

 

 

kètīng

 

书房

Study

 

 

shūfáng 

 

卧室

Bedroom

 

 

wòshì 

 

厨房

Kitchen

 

 

chúfáng 

 

厕所

Toilet

 

 

cèsuǒ 

 

浴室

Bathroom

 

 

yùshì 

 

花园

Garden

 

 

huā yuán

 

桌子

Table

 

 

zhuō zi 

 

椅子

Chair

 

 

yǐzi 

 

Bed

 

 

chuáng 

 

电视

TV

 

 

diànshì 

 

电话

Phone

 

 

diànhuà

 

Door

 

 

mén 

 

Light

 

 

dēng

 

书架

Bookcase

 

 

shūjià 

 

电脑

Computer

 

 

diàn nǎo 

 

冰箱

Fridge

 

 

bīngxiāng 

 

洗衣机

Washing machine

 

 

xǐ yī jī 

 

炉子

Cooker

 

 

lúzi 

 

空调

Air conditioning

 

 

kōng tiáo 

 

Clock

 

 

zhōng

 

银行

Bank

 

 

yín háng 

 

邮局

Post office

 

 

yóu jú 

 

超市

Supermarket

 

 

chāo shì 

 

电影院

Cinema

 

 

diànyǐngyuàn 

 

汽车站

Bus station

 

 

qìchēzhàn 

 

公园

Park

 

 

gōngyuán 

 

体育馆

Stadium

 

 

tǐyùguǎn 

 

学校

School

 

 

xuéxiào 

 

美术馆

Art gallery

 

 

měishùguǎn 

 

动物园

Zoo

 

 

dòngwùyuán

 

明信片

Postcard

 

 

míngxìnpiàn 

 

城市

City

 

 

chéngshì

 

海边

Seaside

 

 

hǎibiān 

 

农村

Countryside

 

 

nóngcūn 

 

山区

Mountain

 

 

shānqū 

 

Tree

 

 

shù 

 

空气

Air

 

 

kōngqì 

 

新鲜

Fresh

 

 

xīnxiān 

 

安静

Quiet

 

 

ānjìng 

 

Lake

 

 

hú 

 

River

 

 

hé 

 

商店

Shop

 

 

shāngdiàn 

 

苹果

Apple

 

 

píngguǒ  

 

桔子

Orange

 

 

júzi

 

衣服

Clothes

 

 

yīfu 

 

夹克/大衣

Jacket/coat

 

 

jiākè /dàyī

 

衬衣

shirts

 

 

chènyī 

 

裤子

Trousers

 

 

kùzi 

 

领带

Tie

 

 

lǐngdài 

 

裙子

Skirt, dress

 

 

qúnzi 

 

毛衣

Jumper

 

 

máoyī

 

皮带

Belt

 

 

pídài 

 

袜子

Socks

 

 

wàzi 

 

鞋子

Shoes

 

 

xiézi

 

帽子

Hat, cap

 

 

màozi  

 

颜色

Colour

 

 

yánsè

 

Black

 

 

hēi

 

White

 

 

bái 

 

Red

 

 

hóng 

 

Yellow

 

 

huáng 

 

Blue

 

 

lán 

 

绿

Green

 

 

 

Orange

 

 

chén 

 

Purple

 

 

zǐ 

 

粉红

Pink

 

 

fěnhóng

 

Grey

 

 

huī 

 

Brown

 

 

zōng

 

 

6 - Topic2: Social issues

 

Chinese

English

 

 

Pinyin

抽烟/吸烟

To smoke, smoking

 

 

chōuyān /xīyān 

Cigarette

 

 

yān 

Fat

 

 

pàng 

Thin

 

 

shòu 

健康

Healthy

 

 

jiànkāng 

交朋友

To make friends

 

 

jiāo péngyou

男朋友

Boyfriend

 

 

nánpéngyou 

女朋友

Girlfriend

 

 

nǚpéngyou 

To love, love

 

 

ài 

医院

Hospital

 

 

yīyuàn 

Illness

 

 

bìng 

Medicine

 

 

yào 

Pain

 

 

téng

年轻

Young

 

 

niánqīng 

结婚

To marry

 

 

jiéhūn 

网上约会

Internet dating

 

 

wǎngshàng yuēhuì 

7 - Topic3: Global issues

 

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

环境

Environment

 

 

huánjìng 

 

垃圾

Rubbish

 

 

lājī 

 

浪费

Wastage

 

 

làngfèi 

 

失业

Unemployed

 

 

shīyè 

 

Poor

 

 

qióng 

 

Rich

 

 

 

人口

Population

 

 

rén kǒu  

 

增加

Increase

 

 

zēng jiā 

 

住房

Housing

 

 

zhùfáng 

 

小偷

Thief

 

 

xiǎotōu 

 

社会

Society

 

 

shèhuì 

 

生活

Life

 

 

shēnghuó 

 

有害的

Harmful

 

 

yǒuhài de

 

罪行

Crime

 

 

zuìxíng 

 

交通

Traffic

 

 

jiāotōng 

 

是阴天

Overcast, cloudy

 

 

shì yīntiān

 

有雾

Foggy

 

 

yǒu wù 

 

下雪

Snow

 

 

xiàxuě

 

下大雪

Heavy snow

 

 

xià dàxuě

 

下雨

Rain

 

 

xiàyǔ

 

下小雨

Showery

 

 

xià xiǎoyǔ

 

有风

Windy

 

 

yǒufēng

 

有云

Cloudy

 

 

yǒu yún

 

凉快

Cool

 

 

liángkuai

 

Hot

 

 

rè 

 

暖和

Warm

 

 

nuǎn huo

 

Cold

 

 

lěng

 

是晴天

bright, fine, clear (day)

 

 

shì qíngtiān 

 

Star

 

 

xīng

 

月亮

Moon

 

 

yuèliàng

 

气候

Climate

 

 

qìhòu 

 

天气预报

Weather forecast

 

 

tiānqì yùbào

 

 

 

8 - Topic4: travel and tourism

 

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

设备

Equipment

 

 

shèbèi 

 

单人房

Single room

 

 

dānrén fáng

 

双人房

Double room

 

 

shuāngrén fáng 

 

单程票

Single ticket

 

 

dānchéng piào 

 

往返票

Return ticket

 

 

wǎngfǎn piào 

 

度假

To have a holiday

 

 

dùjià

 

旅行

To travel

 

 

lǚxíng

 

买纪念品

To buy souvenirs

 

 

mǎi jìniànpǐn 

 

晒太阳

To sunbathe

 

 

shài tàiyáng 

 

向右拐

Turn right

 

 

xiàng yòu guǎi

 

向左拐

Turn left

 

 

xiàng zuǒ guǎi 

 

向前走

Go ahead

 

 

xiàng qián zǒu 

 

请问

Excuse me

 

 

qǐngwèn

 

去…怎么走?

How do you get to …?

 

 

qù …zěnme zǒu ? 

 

在旁边

Beside

 

 

zài pángbiān 

 

汽车

Car

 

 

qìchē 

 

公共汽车

Bus

 

 

gōnggòng qìchē 

 

旅游车

Coach

 

 

lǚ yóu chē 

 

飞机

Plane

 

 

fēijī

 

火车

Train

 

 

huǒchē

 

地铁

Tube

 

 

dìtiě 

 

Boat, ship

 

 

chuán

 

出租车

Taxi

 

 

chūzūchē

 

自行车

Bicycle

 

 

zìxíngchē 

 

开车

To drive

 

 

kāichē 

 

马路

Road

 

 

mǎlù 

 

十字路口

Crossroad

 

 

shízì lùkǒu 

 

红绿灯

Traffic lights

 

 

hónglǜ dēng 

 

见面

To meet

 

 

jiànmiàn 

 

To wait for

 

 

děng 

 

英国

UK

 

 

yīngguó 

 

中国

China

 

 

zhōngguó 

 

法国

France

 

 

fǎguó 

 

德国

Germany

 

 

déguó 

 

美国

US

 

 

měiguó

 

台湾

Taiwan

 

 

táiwān 

 

香港

Hong Kong

 

 

xiāng gǎng 

 

新加坡

Singapore

 

 

xīnjiāpō 

 

旅行袋

Travel bag

 

 

lǚxíng dài 

 

护照

Passport

 

 

hùzhào 

 

安全带

Seat belt

 

 

ānquándài

 

地图

Map

 

 

dìtú

 

故宫

Forbidden City

 

 

gùgōng  

 

鸟巢

Bird’s Nest

 

 

niǎocháo

 

天安门

Tianmen

 

 

Tiānānmén

 

天坛

Temple of Heaven

 

 

tiāntán 

 

长城

Great Wall

 

 

chángchéng

 

 

Theme3Current and future study and employment
9 - Topic1: My studies

 

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

老师

Teacher

 

 

lǎoshī 

 

学生

Student

 

 

xuésheng 

 

科目

Subject

 

 

kēmù 

 

校长

Headteacher

 

 

xiàozhǎng 

 

作业

Homework

 

 

zuòyè 

 

聪明

Clever

 

 

cōngming 

 

To teach

 

 

jiāo

 

To learn

 

 

xué 

 

Lesson

 

 

 

 

10 - Topic2: Life at school/college

 

英文

English

 

 

yīngwén 

 

汉语

Mandarin

 

 

hànyǔ 

 

法文

French

 

 

fǎwén 

 

意大利文

Italian

 

 

yìdàlì wén

 

数学

Maths

 

 

shùxué 

 

科学

Science

 

 

kēxué 

 

美术

Art

 

 

měishù 

 

历史

History

 

 

lìshǐ

 

体育

PE

 

 

tǐyù 

 

音乐

Music

 

 

yīn yuè 

 

地理

Geography

 

 

dì lǐ 

 

手工

DT

 

 

shǒu gōng 

 

电脑

IT

 

 

diàn nǎo 

 

Measure word for lesson

 

 

jié 

 

礼堂

Assembly hall

 

 

lǐ táng 

 

教室

Classroom

 

 

jiàoshì 

 

办公室

Office

 

 

bàngōng shì 

 

食堂

Dinning hall

 

 

shítáng 

 

操场

Playground

 

 

cāochǎng 

 

体育馆

Gymnasium

 

 

tǐyù guǎn

 

走廊

Corridor

 

 

zǒuláng 

 

图书馆

Library

 

 

túshū guǎn 

 

卫生间/厕所/洗手间

Toilet

 

 

wèishēngjiān /cèsuǒ /xǐshǒujiān

 

休息

Break, to have a break

 

 

xiūxi 

 

上学

To go to school

 

 

shàngxué 

 

放学

To finish school

 

 

fàngxué 

 

小学

Primary school

 

 

xiǎoxué 

 

中学

Secondary school

 

 

zhōngxué 

 

校服

Uniform

 

 

xiàofú 

 

Pen

 

 

 

毛笔

Brush pen

 

 

máobǐ

 

尺子

Ruler

 

 

chǐzi 

 

橡皮

Rubber

 

 

xiàngpí 

 

书包

School bag

 

 

shūbāo 

 

clock

 

 

zhōng

 

 

 

11 - Topic3: Education post - 16

 

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

大学生

University student

 

 

dàxuéshēng 

 

大学

University

 

 

dàxué 

 

毕业

To graduate

 

 

bìyè 

 

工作

To work/work

 

 

gōngzuò 

 

社会实践

Work experience

 

 

shèhuì  shíjiàn  

 

申请

To apply for, application

 

 

shēnqǐng 

 

Letter

 

 

xìn

 

学期

term

 

 

xuéqī

 

 

12 - Topic4: Jobs, career choices and ambitions

 

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

能力

Skills

 

 

nénglì 

 

名片

Business card

 

 

míngpiàn 

 

机会

Opportunity

 

 

jīhuì 

 

同事

Colleague

 

 

tóngshì

 

广告

Advert

 

 

guǎng gào 

 

联系

To make contact

 

 

lián xì 

 

工资

Salary

 

 

gōng zī 

 

理想

Ideal/dream

 

 

lǐ xiǎng 

 

赚钱

To make money

 

 

zhuàn qián 

 

目标

Aim

 

 

mùbiāo

 

办公室

Office

 

 

bàngōng shì 

 

家庭妇女

Housewife

 

 

jiātíng fùnǚ 

 

厨师

Chef

 

 

chúshī 

 

护士

Nurse

 

 

hùshi 

 

司机

Driver

 

 

sījī 

 

科学家

Scientist

 

 

kēxuéjiā 

 

作家

Writer

 

 

zuòjiā 

 

售货员

Shop assistant

 

 

shòuhuòyuán

 

工程师

Engineer

 

 

gōngchéngshī

 

服务员

Waiter, waitress

 

 

fúwùyuán 

 

演员

Actor, actress

 

 

yǎnyuán

 

 


Theme based vocabulary (Higher Tier)
You are expected to use and understand the following vocabulary if you are taking the Listening and Reading exams at this level as well as the vocabulary off the Foundation list and the General vocabulary list.
Theme1: Identity and culture
1-Topic1: Me, my family and friends

 

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

亲戚

Relatives

 

 

qīnqi 

 

未婚

Unmarried

 

 

wèi hūn 

 

离婚

Divorced

 

 

lí hūn 

 

婚礼

Wedding

 

 

hūn lǐ 

 

严肃

Serious

 

 

yánsù 

 

严格

Strict

 

 

yángé 

 

有礼貌

Polite

 

 

yǒu lǐmào 

 

身份证

Identity card

 

 

shēnfènzhèng

 

独生子

Only child

 

 

dúshēngzǐ 

 

成人

Adult, grown-up

 

 

chéng rén 

 

出生日期

Date of birth

 

 

chūshēng rìqī 

 

出生地点

Place of birth

 

 

chūshēng didiǎn 

 

性别

gender

 

 

xìngbié

 

 

 

2-Topic2: Technology in everyday life

 

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

博客

Blog

 

 

bókè  

 

下载

Download

 

 

xiàzǎi

 

上载

Upload

 

 

shàngzài 

 

复制

To copy

 

 

fùzhì 

 

删除

To delete

 

 

shānchú 

 

坏处

Disadvantage

 

 

huàichu 

 

好处

Advantage

 

 

hǎochu 

 

浪费时间

Waste time

 

 

 làngfèi shíjiān

 

影响

influence

 

 

yǐngxiǎng

 

 

3-Topic3: Free time activities

 

Chinese

English

 

 

Pinyin

练体操

To practise gymnastics

 

 

liàn tǐcāo

去健身房

To go to the gym

 

 

qù jiànshēnfáng

参观博物馆

To visit a museum

 

 

cānguān bówùguǎn 

滑雪

To ski

 

 

huáxuě

滑冰

To ice skate

 

 

huábīng

弹钢琴

To play piano

 

 

tán gāngqín

乐器

Musical instrument

 

 

yuèqì

赛车

Car racing

 

 

sàichē

写日记

To write a diary

 

 

xiě rìjì 

得奖牌

To win a medal

 

 

dé jiǎng pái

演出

To perform

 

 

yǎnchū

成功

To succeed

 

 

chéng gōng

影迷

Movie fan

 

 

yǐngmí

4-Topic4: Customs and festivals in Chinese-speaking countries/communities

 

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

鞭炮

Firecrackers

 

 

biānpào

 

灯笼

Lantern

 

 

dēnglóng

 

端午节

Dragon Boat Festival

 

 

duānwǔjié

 

龙舟

Dragon boat

 

 

lóngzhōu

 

粽子

Rice dumpling

 

 

zòngzi 

 

复活节

Easter

 

 

fùhuójié

 

 

Theme2 Local, national, international and global areas of interest
5-Topic1: Home, town, neighbourhood and region

 

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

博物馆

Museum

 

 

bówùguǎn 

 

地铁站

Tube station

 

 

dì tiě zhàn

 

展览馆

Exhibition room

 

 

zhǎnlǎnguǎn

 

郊区

Suburb

 

 

jiāoqū 

 

小镇

Small town

 

 

xiǎozhèn 

 

热闹

Lively, bustling

 

 

rè nào

 

Noisy

 

 

chǎo

 

Shallow, light

 

 

qiǎn 

 

Deep, dark

 

 

shēn 

 

 

 

6-Topic2: Social Issues

 

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

戒烟

To stop smoking

 

 

jièyān 

 

饮食习惯

Diet/eating habit

 

 

yǐnshí  xíguàn

 

减肥

To lose weight

 

 

jiǎnféi 

 

超重

Overweight

 

 

chāo zhòng

 

针灸

Acupuncture

 

 

zhēnjiǔ 

 

中药

Chinese medicine

 

 

zhōngyào 

 

西药

Western medicine

 

 

xīyào 

 

上瘾

Addiction

 

 

shàngyǐn 

 

毒品

Drugs

 

 

dúpǐn

 

谈恋爱

To date

 

 

tán liànài

 

 

7-Topic3: Global issues

 

Chinese

English

 

 

Pinyin

 

风险

Risk/hazard

 

 

fēngxiǎn 

 

污染

Pollution

 

 

wūrǎn 

 

洪水

Flooding

 

 

hóngshuǐ 

 

乞丐

Beggar

 

 

qǐgài 

 

战争

War

 

 

zhànzhēng 

 

饥饿

Hunger

 

 

jī è 

 

全球变暖

Global warming

 

 

quánqiú  biànnuǎn

 

气候变化

Climate change

 

 

qìhòu  biànhuà

 

 

Source: https://ci.ioe.ac.uk/wp-content/uploads/2020/02/AQA-Mandarin-GCSE-Vocab-Book.docx

Web site to visit: https://ci.ioe.ac.uk

Author of the text: indicated on the source document of the above text

If you are the author of the text above and you not agree to share your knowledge for teaching, research, scholarship (for fair use as indicated in the United States copyrigh low) please send us an e-mail and we will remove your text quickly. Fair use is a limitation and exception to the exclusive right granted by copyright law to the author of a creative work. In United States copyright law, fair use is a doctrine that permits limited use of copyrighted material without acquiring permission from the rights holders. Examples of fair use include commentary, search engines, criticism, news reporting, research, teaching, library archiving and scholarship. It provides for the legal, unlicensed citation or incorporation of copyrighted material in another author's work under a four-factor balancing test. (source: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use)

The information of medicine and health contained in the site are of a general nature and purpose which is purely informative and for this reason may not replace in any case, the council of a doctor or a qualified entity legally to the profession.

 

Core vocabulary lists for mandarin gcse

 

The texts are the property of their respective authors and we thank them for giving us the opportunity to share for free to students, teachers and users of the Web their texts will used only for illustrative educational and scientific purposes only.

All the information in our site are given for nonprofit educational purposes

 

Core vocabulary lists for mandarin gcse

 

 

Topics and Home
Contacts
Term of use, cookies e privacy

 

Core vocabulary lists for mandarin gcse